فلاش تانک در زبان فارسی

معادل فارسی کلمۀ فلاش تانک “آب شویه” می باشد.

در ساخت این کلمه ، اسم، بن مضارع و « های غیر ملفوظ » با یکدیگر ترکیب شده اند. با توجه به آنکه هیچ گاه در زبان فارسی در آغاز کلمه مصوت به کارنمی رود.  هنگامی که تمام مصوت های اَ ، اِ ، اُ و آ در آغاز کلمه قرار می گیرند. همزه ای آغازین قبل از مصوت قرار می گیرد. این همزه به صورت الف نوشته می شود. این مسئله در کلمه « آب » نیز وجود دارد.

این معادل در کنار کلمه لاتین به کارمی رود.

آب شویه

فلاش تانک توکار

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری